Privacy Policy

Az EU 2016/679 rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatás

Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke alapján tájékoztatják ügyfeleiket és általában a kapcsolattartókat (a továbbiakban: Ügyfél(ek)) a megadott személyes adatok kezeléséről.

Közös adatkezelők

Közös Adatkezelők a Derula Kft, az I-PAN S.p.A. és az I.B.L. S.p.A. (a továbbiakban: „Közös Adatkezelők”).

Az EU 2016/679 rendelet 26. cikke alapján a Közös Adatkezelők 2021. szeptember 16-án kelt okiratban kötelezték magukat arra, hogy: közösen határozzák meg az érintettek személyes adatai kezelésének céljait és módszereit; közösen határozzák meg világos és átlátható módon az EU 2016/679 rendelet 15. és azt követő cikkeiben foglaltaknak megfelelően az időben történő visszajelzésre vonatkozó eljárásokat, amennyiben Ön élni kíván a jogaival; közösen határozzák meg a jelen tájékoztatót az EU 2016/679 rendeletnek megfelelően. A közös adatkezelési megállapodás részletesen meghatározza az adatkezelőknek a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelmével kapcsolatos kötelezettségeit. Ennek érdekében programszerűen körvonalazódnak az európai rendelet 32. cikkében említett technikai és szervezési intézkedések, valamint az ugyanezen rendelet 5. cikkében említett elvekkel kapcsolatos teljesítések.

Az adatkezelés módszereire és céljaira vonatkozó megállapodás lényeges tartalma a fentiekkel kapcsolatban az érdekelt fél számára elérhető, aki azt az egyes adatkezelőktől a fent megadott címeken kérheti.

Az adatkezelés tárgya

Az Adatkezelők a www.derula.com weboldal böngészése és a kapcsolódó interakciók során szerzett személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzák fel.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái a következők:

– IP-címek

– sütik és/vagy egyéb navigációs adatok

– a Derula címre küldött e-mailek elérhetőségi adatai.

Kérjük, olvassa el az alábbi linken elérhető speciális cookie-irányelveket: https://derula.com/hu/cookie/.

A feldolgozás céljai és módszerei

A) Az adatfeldolgozás az alulírott cég és az egyes Ügyfelek közötti szerződéses kapcsolat létrehozásával és kezelésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésének lehetővé tétele érdekében történik.

Az Ön személyes adatai a következőkre kerülnek felhasználásra

– a közvetlen kapcsolatfelvétel megkönnyítése (jogalap: olyan szerződés teljesítése, amelynek az érintett személy a szerződő fele);

– az Önnel fennálló kapcsolatból eredő szerződéskötést megelőző, szerződéses és adóügyi kötelezettségek teljesítése (jogalap: az érintett személy által kötött szerződés teljesítése vagy az érintett személy kérésére tett szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése).

– törvényben, rendeletben, közösségi jogszabályban vagy a Hatóság rendeletében meghatározott kötelezettségek teljesítése (mint például a pénzmosás elleni küzdelem) (jogalap: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése).

– jogvédelem peres eljárásban (jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke).

Az adatszolgáltatás kötelező.

Olyan adatkezelés, amelyhez az érintett hozzájárulása szükséges, nem kerül szóba.

Az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke alapján jogszerű módon, a pontosságnak megfelelően és a lehető legnagyobb titoktartás mellett történik, elsősorban elektronikus és számítógépes eszközökkel, valamint számítógépes és papíralapú adathordozókon tárolva.

Adatmegőrzés

A böngészési adatokat a https://derula.com/hu/cookie/ linken található paraméterek szerint tároljuk.

A „kapcsolatfelvétel” oldalon található Derula e-mail címen keresztül közölt személyes adatokat a törvény által megengedett maximális keretek között kezeljük.

Az említett kapcsolat megszűnését követően, valamint a szakmai kapcsolat megszakításával kapcsolatos vagy abból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartam leteltével az adatokat megsemmisítik vagy anonimizálják, a törlés és a biztonsági mentés technikai eljárásainak megfelelően.

Adatközlés

Az Ön adatai a fent említett célokból hozzáférhetővé tehetők az Adatkezelők alkalmazottai és munkatársai, valamint az Adatkezelő nevében, külső adatfeldolgozóként kiszervezett tevékenységeket végző harmadik fél vállalatok vagy kapcsolt vállalkozások vagy más szervezetek (például tanácsadók) számára.

A külső adatfeldolgozók listáját az érdekelt felek az alábbi elérhetőségekre küldött kérelem alapján tekinthetik meg.

Továbbítás más országokba/nemzetközi továbbítás

Személyes adatok továbbíthatók címzetteknek, akik azokat ennek megfelelően feldolgozhatják az EU-n belül és kívül is. Az Adatkezelők a feldolgozást alvállalkozásba adhatják, vagy az Ön személyes adatait megoszthatják az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő országokban letelepedett harmadik felekkel. Ezért az Ön személyes adatai továbbíthatók az EU-n kívüli székhelyű jogalanyoknak, beleértve harmadik feleket és kapcsolt vállalkozásokat is, és különösen az Egyesült Államokba továbbíthatják az összegyűjtött személyes adatokat jogos érdekeik vagy bármely más, itt meghatározott jogalap alapján. Amennyiben az Ön személyes adatainak az EU-n kívüli székhelyű jogalany részére történő továbbítása szükséges, az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy megfelelő adatvédelmi irányelvek, tanúsítványok, szerződéses biztosítékok vagy intézkedések legyenek érvényben annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatai az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően védve és továbbítva legyenek.

A Társaságok az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Microsoft 365 platformot használják, amely azonban az Európai Unióban található adatközpontok használata révén az Európai Unióban lévő ügyfelek számára is kijelenti, hogy megfelel a GDPR-előírásoknak (lásd többek között: https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr).

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kapjanak személyes adataikhoz, illetve azok helyesbítését vagy törlését, illetve a rájuk vonatkozó adatkezelés korlátozását kérjék, vagy tiltakozzanak személyes adataik kezelése ellen, az Adatkezelőhöz az alábbi címre küldött e-mailben benyújtandó külön kérelem útján: info@derula.hu a Derula Kft. és dpo@bonzano.com az IBL S.p.A. és IPAN S.p.A. esetében.